UDRUŽENJE
„ČETVRTA MUSLIMANSKA SLAVNA BRIGADA“
KONJIC

STATUT

KONJIC, dana 14. 05. 2009. godine

Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama ( ,,Službene novina FBiH”, br. 45/2002 ), Skupština Udruženja „Četvrta Muslimanska slavna brigada“ Konjic ( u daljem tekstu: Udruženje ), dana 07. 05. 2009. godine, d o n o s i

S T A T U T

UDRUŽENJA „ČETVRTA MUSLIAMNSKA SLAVNA BRIGADA“ KONJIC

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom utvrđuje se:

1) naziv i sjedište Udruženja;
2) ciljeve i djelatnost Udruženja;
3) zastupanje i predstavljanje Udruženja;
4) organe Udruženja, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata,
kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom
većinom, funkcija lica ovlaštenog da saziva Skupštinu;
5) oblik i sadržaj pečata Udruženja;
6) oblik i sadržaj znaka Udruženja;
7) sticanje i raspolaganje imovinom;
8) način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
9) postupak za donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata
Udruženja;
10) uvjete i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti
članova Udruženja;
11) uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada
Udruženja;
12) pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada Udruženja;
13) javnost rada i
14) stručna služba Udruženja.

Član 2.

Udruženje je dobrovoljna, vanstranačka, nepolitička i neprofitna organizacija.Udruženje sačinjavaju borci, porodice šehida, porodice umrlih osoba 4.mslbr i drugi dobrovoljni članovi boračkih i drugih populacija.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUŽENJA

Član 3.

Puni naziv Udruženja je: Udruženje „Četvrta Muslimanska Slavna Brigada“ .

Skraćeni naziv Udruženja je: Udruženje ,,ČETVRTA MUSLIMANSKA “ .

Član 4.

Sjedište Udruženja je u Konjicu, Šehidska bb, 88ČETVRTA00 Konjic.

Član 5.

Područje djelovanja Udruženja je na teritoriji Federacije BiH.

III. CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 6.

Udruženje će imati slijedeće ciljeve i vršit će slijedeće djelatnosti:

• Njegovanje i čuvanje sjećanja na ratni put „Četvrte Muslimanske Slavne lahke brigade” kroz slijedeće aktivnosti:

a) Prikupljanje i arhiviranje različitih vrsta dokumenata, video, fotografskog,
televizijskog, radio i novinarske građe o brigadi;
b) Formiranje spomen sobe brigade kao muzeološkog prostora otvorenog za javnost, a u kojem bi se pohranila i čuvala prikupljena građa;
c) Objavljivanje knjige koja bi imala formu priloga za izradu monografije o brigadi;
d) Pokretanje inicijative kod nadležnih općinskih, kantonalnih, federalnih i državnih institucija da se izgradi centralno spomen obilježje brigade i lokalna spomen obilježja u zoni djelovanja brigade.
e) Utvrđivanje važnih datuma o ratnom putu brigade i održavanje prigodnih časova historije za građanstvo.
f) Organizovanje pohoda „Stazama boraca Četvrte Muslimanske Slavne Lahke Brigade” .
• Ostvaruje saradnju sa istim ili sličnim boračkim udruženjima.
• Održavanje kulturnih i sportskih manifestacija i susreta sa pripadnicima drugih udruženja istog ili sličnog tipa, s ciljem da iste postanu tradicionalni.
• Pokretanje inicijativa za rješavanje socijalno – statusnih pitanja članova Udruženja,
• Njegovanje kulture mira i etike zajedničkog života u BiH.
• Vrši i druge poslove i zadatke od interesa za Udruženje, a sve u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i ovim Statutom.
• Zalaganje za nezavisnu, suverenu i cjelovitu BiH.Zajednicu ravnopravnih i kostitutivnih naroda koji u njoj žive.
• Pomaganje i briga o šehidskim porodicama, porodicama umrlih i demobilisanih boraca.
• Briga o spomen obilježjima i šehidskim mezarecima
• Organizovanje predavanja , smeinara i savjetovanja
• Briga i pravima svojih članova i preko nadležnih organa iniciranje njihovog ostvarivanja

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA

Član 7.

U redovnoj djelatnosti, pravnom prometu u zemlji i inostranstvu Udruženje zastupa i predstavlja Predsjednik Udruženja, a u njegovom odsustvu zamjenik Predsjednika Udruženja.

Mandat lica za zastupanje i predstavljanje je 4 ( četiri ) godine s pravom reizbora.

V. ORGANI UDRUŽENJA, NJIHOVE OVLASTI, NAČIN IMENOVANJA I
OPOZIVA, TRAJANJE MANDATA, KVORUM I PRAVILA GLASANJA
UKLJUČUJUĆI I PITANJA O KOJIMA SE ODLUČUJE KVALIFICIRANOM
VEĆINOM, FUNKCIJU LICA OVLAŠTENOG DA SAZIVA SKUPŠTINU

Član 8.

Organi Udruženja su:

1. Skupština,
2. Upravni odbor,
3. Nadzorni odbor,
4. Sud časti,
5. Statutarna komisija.

A – SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Član 9.
Skupština je najveći organ Udruženja.

Skupštinu Udruženja sačinjavaju svi delegati Udruženja s jednakim pravom glasa.

Član 10.

Skupština Udruženja može punovažno raditi i donositi odluke ako na njoj prisustvuje najmanje dvije trećine članova udruženja.

Odluka se smatra donesenom ako za nju glasa nadpolovična većina od ukupnog broja prisutnih članova Skupštine.

Član 11.

U Skupštini se odluke donose tajnim i javnim glasanjem. Koje odluke će se donositi tajnim, a koje javnim glasanjem odlučuje Skupština.

Član 12.

Skupštinu saziva i njom predsjedava Predsjednik Skupštine.

Skupština može biti redovna ili vanredna.

Redovna Skupština se saziva svake godine, a vanredna po potrebi.

Na zahtjev Upravnog odbora Udruženja, Predsjednik Skupštine je dužan sazvati vanrednu sjednicu Skupštine u roku od 10 ( deset ) dana.

Na zahtjev najmanje jedne trećine članova Udruženja, Predsjednik Skupštine je dužan sazvati vanrednu sjednicu Skupštine u roku od 10 ( deset ) dana.

Ukoliko Predsjednik Skupštine odbije da sazove zasjedanje Skupštine, to će učiniti Predsjednik Udruženja.

Ako i Predsjednik Udruženja odbije da sazove zasjedanje Skupštine, onda će Skupštinu sazvati Predsjednik Nadzornog odbora.

Član 13.

Nadležnosti Skupštine Udruženja su:

1) donosi Statut Udruženja, izmjene i dopune Statuta; donosi Poslovnik o radu Skupštine Udruženja; Pravilnik o finansijskom poslovanju i računskom planu; Pravilnik o osnovnim sredstvima i imovini; Pravilnik o zaposlenima; Pravilnik o nagradama i priznanjima, uslovima i načinu dodjeljivanja tih priznanja i nagrada; Pravilnik o stipendiranju nadarenih studenata i učenika, i stipendiranju studenata i učenika sa posebnim potrebama; kao i druge akte određene Statutom;
2) daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Udruženja;
3) bira i opoziva Predsjednika Skupštine, Predsjednika Udruženja, zamjenika Predsjednika Udruženja, članove Upravnog i Nadzornog odbora, kao i članove Suda časti i Statutarne komisije;
4) usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor Udruženja;
5) usvaja finansijski plan i završni račun na prijedlog Upravnog odbora uz obavezno mišljenje Nadzornog organa;
6) odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruženja;
7) odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Član 14.

Oblici odgovornosti članova Skupštine su:

1. Javna kritika – za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled udruženja ili nije nastala znatna materijalna šteta.
2. Opomena pred isključenje – za višekratno neizvršavanje dužnosti i obaveza.
3. isključenje iz Udruženja – u slučaju da član teže povrijedi statutarne odredbe ili ugrozi ugled Udruženja, odnosno nanese veću materijalnu štetu Udruženju.

Odluku o isključenju iz Udruženja donosi Skupština Udruženja, a sve na osnovu procedure koju su proveli organi i tijela Udruženja, a koja mora biti provedena u skladu sa Statutom Udruženja.

Član 15.
Na izvještajnoj Skupštini Udruženja, na prijedlog Statutarne komisije, odnosno Upravnog odbora, zbog bolesti, pasivnosti članova organa i tijela Udruženja, ili zbog pismene izjave člana organa da više nije u mogućnosti izvršavati obaveze u organima čiji je on član, može izvršiti izbor novih članova, ali samo do 1/3 tog organa.

Članovi koji su izabrani po stavu 1. ovog člana mandat traje do održavanja redovne izborne Skupštine Udruženja, uz mogućnost ponovnog izbora, a najviše dva puta uzastopno.

Ako se ukaže za potrebnim zamjena većeg broja članova od 1/3, onda se obavezno zakazuje održavanje vanredne Skupštine Udruženja.

B – UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

Član 16.

Upravni odbor Udruženja sastoji se od 11 ( jedanaest ) članova i to:
• Predsjednik Upravnog odbora koji je po funkciji Predsjednik Udruženja;
• Zamjenika predsjednika Upravnog odbora;
• Još 9 ( devet ) članova Udruženja.

Član 17.
Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Udruženja.

Član 18.

Mandat članova Upravnog odbora Udruženja je 4 ( četiri ) godine uz mogućnost ponovnog izbora, a najviše dva puta uzastopno.

Član 19.
Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama koje saziva Predsjednik Upravnog odbora, a u njegovu odsustvu Zamjenik Predsjednika Upravnog odbora, na svoju inicijativu ili na zahtjev najmanje tri člana Upravnog odbora Udruženja.

Sjednica Upravnog odbora se može održati ako je prisutna nadpolovična većina članova Upravnog odbora Udruženja, a odluke se donose većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Član 20.
Sjednicama Upravnog odbora Udruženja predsjedava Predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu Zamjenik Predsjednika Upravnog odbora.

Član 21.

Upravni odbor Udruženja je nadležan da:

1) priprema sjednice Skupštine;
2) priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
3) provodi politiku, zaključke i i druge odluke koje je donijela Skupština;
4) upravlja imovinom Udruženja;
5) podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje;
6) vrši i druge poslove određene Statutom.

Član 22.

Upravni odbor Udruženja između dvije Skupštine, a u skladu sa članom 15 Statuta, je nadležan da zbog bolesti, pasivnosti članova organa i tijela Udruženja, ili zbog pismene izjave člana organa da više nije u mogućnosti izvršavati obaveze u organima čiji je on član, a na prijedlog tih organa, može izvršiti izbor novih članova, ali samo do 1/3 tog organa. Članove tih organa birati iz članova Udruženja.

Članovi koji su izabrani po stavu 1. ovog člana mandat traje do održavanja redovne izborne Skupštine Udruženja, uz mogućnost ponovnog izbora, a najviše dva puta uzastopno.

Upravni odbor je dužan na redovnoj Skupštini Udruženja, pismeno obavjestiti Skupštinu o preduzetim mjerama i razlozima preduzetih mjera.

Član 23.

U sjedištu Udruženja o rokovima utvrđenim Zakonom ili odlukama Skupštine Udruženja, obavezno se čuvaju slijedeći dokumenti:
• Statut Udruženja;
• Godišnji i polugodišnji obračun poslovanja Udruženja sa bilansima uspjeha;
• Zapisnici organa i tijela Udruženja;
• Odluke Skupštine i Upravnog odbora Udruženja;
• Akte tekuće korespodencije;
• Drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.

Član 24.

Sjednicama Upravnog odbora prisustvuje sekretar Udruženja, a po potrebi prisustvuju Predsjednik Skupštine, članovi Nadzornog odbora, Suda časti i Statutarne komisije,te drgui članovi udruženja ali bez prava odlučivanja.

C. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA

Član 25.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja je ujedno i Predsjednik Udruženja.

Član 26.

Predsjednika Upravnog odbora bira Skupština na period od 4 ( četiri ) godine iz reda članova Udruženja, uz mogućnost ponovnog izbora, a najviše dva puta uzastopno.

Predsjednik Upravnog odbora za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini Udruženja.

Član 27.

Nadležnosti Predsjednika Upravnog odbora Udruženja su:

1) zastupa i predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu po odluci Upravnog odbora;
2) saziva sjednicu Upravnog odbora, predlaže dnevni red i predsjedava njim;
3) stara se o ostvarivanju programa rada Upravnog odbora;
4) prati propise i stara se o zakonitosti rada Upravnog odbora;
5) predlaže mjere i postupke za kvalitetnije ostvarivanje funkcija Upravnog odbora;
6) potpisuje akte koje donosi Upravni odbor Udruženja;
7) prati stanje u oblasti djelokruga Udruženja;
8) sarađuje sa članovima Upravnog odbora i ostalim organima i tijelima Udruženja;
9) obavlja i druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor i Skupština Udruženja u skladu
sa ovim Statutom.

D. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA

Član 28.

Zamjenika Predsjednika Upravnog odbora bira Skupština iz reda članova Udruženja, na period od 4 ( četiri ) godine uz mogućnost ponovnog izbora, a najviše dva puta uzastopno.

Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini Udruženja.

U slučaju odsutnosti Predsjednika Upravnog odbora, zamjenjuje ga Zamjenik Predsjednika Upravnog odbora.

E. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Član 29.

Predsjednika Skupštine bira Skupština iz reda članova na period od 4 ( četiri ) godine uz mogućnost ponovnog izbora, a najviše dva puta uzastopno.

Za svoj rad odgovoran je Skupštini.

Član 30.
Nadležnosti Predsjednika Skupštine su:
1) saziva Skupštinu i predsjedava istom,
2) stara se o ostvarivanju Programa rada Skupštine,
3) potpisuje akte koje donosi Skupština,
4) odgovoran je za savjesno obavljanje poslova,
5) po potrebi potiče aktivnosti organa Udruženja,
6) stara se o primjeni Statuta i drugih akata Skupštine.

F. NADZORNI ODBOR UDRUŽENJA

Član 31.

Nadzorni odbor od 9 ( devet ) članova, bira Skupština iz svog članstva, na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora, a najviše dva puta uzastopno.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici bira Predsjednika Nadzornog odbora. Za svoj rad Nadzorni odbor odgovoran je Skupštini Udruženja.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom organa Udruženja, finansijskog poslovanja i o svemu redovno izvještava Upravni odbor i Skupštinu.

Nadzorni odbor može vršiti nadzor, ukoliko su prisutna najmanje dva člana Nadzornog odbora.

G. SUD ČASTI
Član 32.

Sud časti od 5 ( pet ) članova, bira Skupština Udruženja iz svog članstva, na period od 4 (četiri ) godine, uz mogućnost ponovnog izbira, a najviše dva puta uzastopno.

Sud časti na svojoj prvoj sjednici bira Predsjednika Suda časti. Za svoj rad Sud časti odgovoran je Skupštini Udruženja.

Član 33.

Sud časti rješava u postupku kvarenja ugleda Udruženja, neovlaštenog istupanja na javnim mjestima u ime Udruženja, iznošenje neistina o Udruženju i članstvu.

Sud časti je dužan izraditi kriterije kojim će se rukovoditi u svom radu i predložiti ih Skupštini Udruženja na usvajanje.

H. STATUTARNA KOMISIJA
Član 34.

Statutarna komisija od 3 ( tri ) člana, bira Skupština Udruženja iz svog članstva, na period od 4 ( četiri ) godine, uz mogućnost ponovnog izbora, a najviše dva puta uzastopno.

Statutarna komisija na svojoj prvoj sjednici bira Predsjednika komisije. Za svoj rad Statutarna komisija odgovorna je Skupštini Udruženja.

Član 35.

Statutarna komisija daje tumačenje odredaba Statuta i rješava žalbe statutarne prirode.

Statutarna komisija je dužna izraditi kriterije i Poslovnik, kojim će se rukovoditi u svom radu i predložiti ih Skupštini Udruženja na usvajanje.

VI. OBLIK I SADRŽAJ PEČATA I ŠTAMBILJA UDRUŽENJA

Član 36.

Pečati Udruženja su okruglog oblika, prečnika 35 mm i 20 mm sa tekstom ispisanim po obodu Udruženje „Četvrta Muslimanska Slavna brigada“ Konjic sa znakom koji je identičan grbu brigade /dva ukrštena mača i polumjesec/ u sredini i nazivom sjedišta Udruženja.

Pečat prečnika 35 mm koristi se za ovjeru akata opće korespodencije, a pečat prečnika 20 mm za ovjeru članarine.

Član 37.

Štambilji Udruženja su pravougaonog oblika, dimenzija 55 x 20 mm i 45×15 mm.

Štambilj Udruženja dimenzija 55×20 mm sa tekstom Udruženje „Četvrta Muslimanska Slavna –brigada“ Konjic, Šehidska bb 88400Konjic koristi se za opću korespodenciju, a štambilj dimenzija 45×15 mm pored naziva Udruženja, ima tekst brojem, datumom i crticama za upisivanje datuma i broja, a isti se koristi za vođenje protokola.

VII. OBLIK I SADRŽAJ ZNAKA UDRUŽENJA

Član 38.

Znak Udruženja je Grb 4. Mslbr uz koji stoji tekst: Udruženje „Četvrta Muslimanska Slavna brigada”

VIII. STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Član 39.

Udruženje za izvršenje svojih zadataka stiče imovinu iz slijedećih izvora:
1) članarine;
2) dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica;
3) sredstva dodjeljena iz budžeta;
4) prihodi stečeni obavljanjem privredne djelatnosti;
5) drugi prihodi stečeni, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 40.

Udruženje može osnovati privredni subjekt i finansirati se iz prihoda stečenim obavljanjem privredne djelatnosti u skladu sa zakonom.

Član 41.

Članarina je obavezna za sve članove Udruženja,osim šehidskih porodica i porodica umrlih pripadnika 4.mslbr, a ista se plaća mjesečno, kvartalno ili godišnje o čemu se vodi uredna evidencija.

Visinu članarine svojom Odlukom utvrđuje Upravni odbor Udruženjauz zasglasnost Skupštine.

Član 42.

Oslobađanje od plaćanja članarine za određeni vremenski period zbog materijalnih ili socijalnih prilika, a na osnovu pismenog zahtjeva člana Udruženja, svojom Odlukom reguliše Upravni odbor Udruženja.

Član 43.

Skupština Udruženja utvrđuje okvirni plan i način usmjeravanja novčanih sredstava.

Sredstvima Udruženja raspolaže Upravni odbor u skladu sa finansijskim planom i potrebama.

Član 44.

Nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstvima Udruženja vrši Nadzorni odbor Udruženja.

Nadzor nad zakonitošću rada Udruženja, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama vrši nadležni organ uprave.

Član 45.

Upravni odbor Udruženja je dužno uredno voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

O trošenju sredstava Upravni odbor Udruženja donosi Odluku u pismenoj formi.

Član 46.

Organi Udruženja dužni su upravljati imovinom Udruženja s pažnjom dobrog domaćina.
Članovi Upravnog odbora dužni su upravljati imovinom koja se koristi za obavljanje privredne djelatnosti s pažnjom dobrog privrednika.
Član organa Udruženja ne može glasati o imovinskim pitanjima u kojem se on, njegov bračni drug ili njegov srodnik do trećeg stepena pojavljuje kao zainteresovano lice.

Član 47.
Članovi organa Udruženja dužni su osigurati da se svi pravni poslovi Udruženja zaključuju po tržišnoj vrijednosti, ili po uvjetima koji su povoljniji za Udruženje.

IX. NAČIN DONOŠENJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU

Član 48.

Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu donosi se na kraju svake kalendarske godine.
Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu priprema Upravni odbor i dostavlja ga članovima Skupštine Udruženja 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine Udruženja na usvajanje.

Ukoliko se finansijski izvještaj i Izvještaj o radu ne usvoje sa nadpolovičnom većinom, vraćaju se Upravnom odboru na doradu i usvajaju se na prvoj narednoj sjednici Skupštine.

X. NAČIN DONOŠENJA STATUTA, IZMJENA I DOPUNA STATUTA I DRUGIH
OPĆIH AKATA UDRUŽENJA

Član 49.

Inicijativu za promjenu Statuta i donošenje drugih općih akata Udruženja može pokrenuti Upravni odbor, jedna trećina članova Udruženja, Nadzorni odbor i Statutarna komisija.

Inicijativa se dostavlja Statutarnoj komisiji Udruženja. Statutarna komisija daje tumačenje inicijative i dostavlja ga Upravnom odboru. Upravni odbor inicijativu dostavlja Skupštini, najmanje 30 dana prije njenog održavanja, a Skupština odlučuje o opravdanosti inicijative.

Statut se smatra usvojenim ako je za njega glasalo najmanje nadpolovična većina prisutnih članova Skupštine Udruženja.

Član 50.

Izmjene i dopune Statuta, kao i usvajanje drugih općih akata Udruženja, vrši se na isti način kao i za njihovo donošenje.

XI. USLOVI I NAČIN UČLANJENJA U UDRUŽENJE I PRESTANAK ČLANSTVA, PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Član 51.

Član Udruženja može biti državljanin Bosne i Hercegovine, strano lice koje ima stalni ili povremeni boravak u BiH, ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi Udruženju na način propisan Statutom.

Maloljetna lica mogu sudjelovati kao članovi u radu Udruženja na način propisan Statutom.

Lica navedena stavkom 1. i 2. ovog člana, a protiv kojih je pokrenut krivični postupak ili je osuđen po krivičnom zakonu, ne može biti biran u rukovodna tijela Udruženja.

Član 52.

Članom Udruženja se postaje dobrovoljnim pristupom uz ispunjavanje uslova iz člana 51. ovog Statuta.

Pristupa se učlanjenjem, odnosno potpisom pismene izjave o pristupanju u Udruženje.

Učlanjenje u Udruženje može se izvršiti i putem interneta popunjavajući i šaljući pristupnicu, poštujući odredbe člana 51. ovog Statuta.

Udruženje vodi jedinstvenu evidenciju članstva.

Član 53.

Vrste članova:

• Aktivni članovi – su oni članovi koji izraze želju da budu birani u organe i tijela Udruženja i koji su spremni aktivno se uključiti u kreiranje i realizaciju programskih ciljeva Udruženja.
• Pasivni članovi – su oni članovi koji izraze želju da povremeno učestvuju u programskim aktivnostima Udruženja.
• Počasni članovi – su oni članovi, odnosno lica koja svesrdno pomažu organizovanje i realizaciju programskih ciljeva udruženja i doprinose promociji i imidž Udruženja u zemlji i svijetu.

Član 54.

Članstvo u Udruženju prestaje:
• dobrovoljnim istupanjem,
• isključenjem, o čemu donosi odluku Skupština Udruženja ( na osnovu prijedloga Suda časti ili Statutarne komisije ).

Član 55.

Prava i obaveze članova Udruženja su:

1) da bira i da bude biran u organe Udruženja,
2) da učestvuje u radu i aktivnostima Udruženja, kroz rad u organima i tijelima Udruženja,
3) da čuva ugled Udruženja,
4) da svoje obaveze izvršava na vrijeme i u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
5) da traži pravnu pomoć u ostvarivanju određenih prava,
6) da bude pravovremeno i pravilno informisan o svim bitnim dešavanjima u Udruženju,
7) za svoj rad članovi Udruženja odgovaraju organima Udruženja u skladu sa ovim
Statutom,
8) da redovno plaća članarinu,
9) da se prdržava ovog Statuta.

XII. USLOVI I POSTUPAK ZA PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE,
TRANSFORMACIJU ILI PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 56.

Udruženje se može udruživati u saveze ili pripojiti drugom udruženju, razdvojiti na dva ili više udruženja, ili transformisati u drugi oblik.

Udruženje može imati svoje organizacione oblike ( podružnice, ogranke, klubove i sl. ).

O navedenim promjenama odlučuje Skupština Udruženja i donosi odluku u kojoj će navesti šta je sa imovinom Udruženja za slučaj nastanka takve promjene.

Udruženje se upisuje u registar i danom upisa stiče svojstvo pravnog lica.

Član 57.

Udruženje će prestati sa radom, ukoliko se četiri petine članova Udruženja izjasni da nema interesa za dalji rad Udruženja.

Udruženje prestaje sa radom i na način utvrđen Zakonom o udruženjima i fondacijama (,,Službene novine FBiH” , br. 45/02).

XIII. PRAVILA ZA RASPODJELU PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU
PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

Član 58.

Preostala imovina Udruženja koja se briše iz registra, raspoređuje se shodno odluci Skupštine Udruženja.

Ukoliko Skupština Udruženja ne donese odluku o raspodjeli imovine do dana brisanja iz registra, kantonalni organ donijet će odluku o raspodjeli preostale imovine Udruženja.

XIV. JAVNOST RADA

Član 59.

Rad Udruženja je javan i u pravilu sjednicama Skupštine Udruženja i Upravnog odbora mogu prisustvovati predstavnici sredstava informiranja.

Izuzetno, kada to zahtjevaju interesi Udruženja, odlukom organa, može se sjednica ili dio sjednice, proglasiti zatvorenom za javnost.

Član 60.

Javno može istupati u ime Udruženja samo Predsjednik Udruženja, a u njegovu odsustvu Zamjenik Predsjednika Udruženja.

XV. STRUČNA SLUŽBA

Član 61.

Upravni odbor u provođenju politike, zaključaka i odluka Upravnog odbora i Skupštine može formirati stalna ili povremena radna tijela.

Član 62.

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova Udruženja, Udruženje može osnovati stručnu službu.

Stručna služba obavlja administrativno – stručne, savjetodavne pravne, organizacijske, računovodstveno – finansijske i druge poslove za potrebe Udruženja.

Član 63.

Upošljavanje lica u Stručnu službu i statusna pitanja tih lica, svojom odlukom reguliše Upravni odbor Udruženja.

XVI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 64.

Statut će se promjeniti u svim slučajevima kada se utvrdi da nije u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Član 65.

Ovaj Statut stupa na snagu danom ovjere nadležnog organa ovlaštenog da vrši upis u registar udruženja.

Konjic, dana 14. 05. 2009. godine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *