Inna lillahi ve inna ilejhi radži'un!
(Uistinu smo svi mi Allahovi i uistinu se svi Njemu vraćamo!)
Molim Allaha, dželle še'nuhu, da se mome rahmetli saborcu Senadinu smiluje, porodici, saborcima, rodbini, prijateljima i komšijama podari sabur, sastavi nas u Berzahu, sačuva nas strahota Sudnjega dana i počasti nas Firdevsom!