GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Konjic, 9. februar 2020. godine, Sala za sastanke Gradske džamije Konjic u 16 sati

Dnevni red:

  1. Izbor Radnih tijela;
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Godišnje Skupštine održane 21.2.2019. godine
  3. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu za 2019. godinu;
  4. Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2019. godinu;
  5. Odluka o usvajanju Plana rada za 2020. godinu;
  6. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2020. godinu;
  7. Razno